I. B E V E Z E T É S

Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó (“Vállalkozás”) elkötelezett vásárlói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfél illetve fogyasztói kapcsolata keretében, valamint weboldalunk – https://ezmegazoutlet.hu/- (“Weboldal”) és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • És hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

II. A D A T K E Z E L Ő

Cégnév: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó
Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.
A tényleges adatkezelés címe: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.
Adószám: 69585971-1-33
Elektronikus elérhetőség: ezazoutlet@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 70 459 6718
Internetes elérhetősége: https://ezmegazoutlet.hu/

Ha bármilyen kérdése van a szabályzattal kapcsolatban, vagy, hogy miként kezeljük személyes adatait, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait kívánja gyakorolni azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az ezazoutlet@gmail.com címen.

III. M I L Y E N S Z E M É L Y E S A D A T O K A T G Y Ű J T Ü N K?

A Vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, az érintett felek általános üzleti és fogyasztói kapcsolathoz, üzletszerzéshez köthető jogos érdekein illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Ön a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja, illetve élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége és a Weboldal használatára vonatkozó információk, melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.
Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, amikor használja a Weboldalt, vásárlást kezdeményez Weboldalunkon vagy amikor kapcsolatba lép velünk stb.
Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

 • Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
 • Weboldalunk használatával kapcsolatos információk;
 • A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben vagy telefonon keresztül.

IV. M I R E, M I É R T É S M E D D I G H A S Z N Á L J U K A Z Ö N S Z E M É L Y E S A D A T A I T?
Személyes adatait elsősorban közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjtjük, melyről a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Amennyiben személyes adatait nem általános üzleti és fogyasztói kapcsolat célból gyűjtjük, az eltérő jogalapról tájékoztatjuk.

Adatait azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása, a következő célokra gyűjtjük:

 • Kapcsolatfelvétel: Amennyiben Ön megkeres minket, a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. A kapcsolatfelvétel keretében az alábbi adatokat tároljuk Önről: az Ön neve, e-mail címe, dátum, időpont, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. Az adatok kizárólag Öntől származnak. Az adatkezelés célja az Ön számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Személyes adatait az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröljük.
 • Regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés: Weboldalunkon regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció csak a jövőbeni/visszatérő vásárlásokat segíti elő, melynek használatával Önnek nem szükséges még egyszer megadnia a vásárláshoz szükséges személyes adatokat. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám. Az adatok kizárólag Öntől származnak. Az adatkezelés célja az Ön adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatásunk igénybevételének megkönnyítése céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a felhasználó azonosítása. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Ön bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha Ön leiratkozik, személyes adatai a regisztrált/bejelentkezési státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.
 • A webáruházban leadott megrendelések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés: Önnek lehetősége van a Weboldalon a termékeinket megrendelni. Az adatok kizárólag Öntől származnak. A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a megrendelt termék megnevezése és darabszáma, ellenérték végösszege. Az adatkezelés célja: a termékeink Weboldalon keresztül történő megrendelésének a biztosítása, a vásárló azonosítása, a megrendelés biztosítása és a kapcsolattartás. Az adatkezelés azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Vállalkozás a személyes adatokat kezeli, a számviteli bizonylatok vonatkozásában legalább 8 évig.
 • Fogyasztói panaszkezelés: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön a magatartásunkra, tevékenységünkre vagy mulasztásunkra, illetőleg a megrendelt termékre vonatkozó panaszát szóban (személyesen) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse. Amennyiben Ön a panaszát szóban teszi meg, azt írásban rögzítjük. A Vállalkozás a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja. A kezelt adatok köre: név, telefonszám/e-mail cím/lakcím, a panasz beérkezésének időpontja, a panaszban megnevezett egyéb személyes adatok. Az adatok kizárólag Öntől származnak. Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig kezeljük.
 • Ügyfélszolgálati kommunikáció: adatait arra használjuk, hogy kapcsolatban maradjunk Önnel, fogyasztóinkkal, és javítsuk szolgáltatásaink színvonalát és a velünk kapcsolatban szerzett tapasztalatait;

Adatait azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja a Vállalkozás jogos érdeke, a következő célokra gyűjtjük:

 • Adminisztratív és jogi célok: adatait rendszertesztelés, karbantartás és fejlesztés céljára, illetve vitás ügyek vagy jogi követelések felmerülése esetén használjuk fel.

Adatait azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése, a következő célokra gyűjtjük:

 • Biztonsági- és adminisztratív intézkedések, bűncselekmények megelőzése/felderítése: jogi kötelezettségünknek megfelelően átadhatjuk adatait kormányzati hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek;
 • Számlázással kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés célja a szerződések teljesítéséhez tartozó számviteli bizonylat kiállítása, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő megőrzése. Az adatok kizárólag Öntől származnak. A kezelt adatok köre: név, lakóhely/székhely, adószám/adóazonosító jel, a bizonylat tartalma. Az adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Vállalkozás nem tudja teljesíteni a megrendeléseket.
 • A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés: A regisztráció során a Vállalkozás informatikai rendszere eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. A kezelt adatok köre: a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe. A Vállalkozás a fenti adatokat az adatkezelés megszűnését követő öt évig tartja nyilván. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget a Vállalkozás számára.

Csak ott dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ahol van erre jogi alapunk. A jogi alap attól függ, milyen céllal gyűjtöttük az adatokat, és milyen célra kell őket felhasználnunk.

Kizárólag 16 éves vagy idősebb személyek adhatják saját hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén, a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

Adatait a hozzájárulás visszavonásáig, a szolgáltatásunkkal összefüggő jogérvényesítési lehetőségek elévülési idejéig vagy a törvényes határidő lejártáig őrizzük.
Nem őrizzük az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A megfelelő őrzési időszak meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, az általunk történő feldolgozásuk célját, és hogy ezeket a célokat egyéb eszközökkel is el tudjuk-e érni.

V. A Z Ö N S Z E M É L Y E S A D A T A I N A K M E G O S Z T Á S A

Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk a Vállalkozás cégcsoportjához tartozó más vállalatokkal az Európai Unión belül, és amelyeket megbíztunk a Weboldalon rögzített adatok feldolgozásával és/vagy a Weboldal, annak szolgáltatásainak vagy tartalmainak a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek sem a vállalatcsoporton belül, sem azon kívül.

Értesíteni fogjuk róla, ha a személyes adatait olyan szolgáltatónak szeretnénk átadni, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül székel.

Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei szerint használják a személyes adatokat.

Ezenkívül, az itt olvasható Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Állandó partnereink:
  Tárhely szolgáltató: Habana Online Marketing Kft. (Székhelye: 1116. Budapest, Sáfrány u. 54. I/11., Cégjegyzékszáma: 01-09-931421, Elektronikus elérhetőség: info@hureg.org.hu, Honlap: https://hureg.org.hu/)
 • Kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal; adatait kizárólag a törvényi előírások alapján adjuk át, amennyiben erre csalási ügyek vagy más bűncselekmények megelőzése és felderítése, és/vagy a hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében szükség van;
 • Jogi, könyvelési és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel;

VI. S Z E M É L Y E S A D A T O K T Á R O L Á S Á N A K M Ó D J A, A Z A D A T K E Z E L É S B I Z T O N S Á G A

A Vállalkozás az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Vállalkozás az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Vállalkozás számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Vállalkozás biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  A Vállalkozás a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  A Vállalkozás a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens a Vállalkozás besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

VII. C O O K I E K

A Vállalkozás a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: statisztikai célú adatkezelés és a megfelelő felhasználói élmény és a Weboldal megfelelő működésének biztosítása (az érintettek jogos érdeke), és/vagy az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: IP cím.
A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Eszközök/ Beállítások / Adatvédelem/ Előzmények/ Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Weboldal szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

VIII. A Z Ö N A D A T V É D E L M I J O G A I, J O G O R V O S L A T I L E H E T Ő S É G E I

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban a II. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:
A Ön jogosult arra, hogy a Vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Vállalkozás elektronikus formában szolgáltatja.
A Vállalkozás a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Ön kérheti a Vállalkozás által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Ön kérésére a Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • A Vállalkozás Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.
A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Vállalkozás a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A Vállalkozás minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére a Vállalkozás tájékoztatja e címzettekről.
A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

Bírósághoz fordulás joga:
Ön a jogainak megsértése esetén a Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

IX. A Z A D A T K E Z E L É S I É S A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó M Ó D O S Í T Á S A I

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatónk időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük a Weboldalon.

Kistarcsa, 2019.07.11.